Pragniemy poinformowa Pastwa, e realizujemy projekt pt.: Unowoczenienie i rozwj przedsibiorstwa OSTROVIA poprzez zakup linii sortującej drewno nr WND-RPPD.01.05.00-20-0230/18.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0230/18-00 z dnia 29.11.2018

Projekt zakada unowoczenienie i rozbudow parku maszynowego Wnioskodawcy. W ramach realizacji zakupiona zostanie nowoczesna specjalistyczna linia sortująca drewno, umoliwiająca automatyzacj procesu produkcji, a przez to ograniczenie zuycia surowcw czy powstaego odpadu. Realizacja projektu wiąe si zatem z osiągniciem korzyci pro ekologicznych w zakresie dbaoci o rodowisko

Realizacja projektu pozwoli wnioskodawcy na zaspokojenie zgaszanego przez klientw popytu na oferowane produkty. Spka dziki zwikszeniu mocy produkcyjnych, bdzie moga rozszerzy baz klientw oraz rynek zbytu, co skutkowa bdzie wzrostom przychodw. Wzrost zdolnoci produkcyjnych zakadu zapewni take korzyci spoeczne, gdy wiąza si bdzie ze wzrostem zatrudnienia w przedsibiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstaną 3 nowe penoetatowe miejsca pracy, ktre bdą stanowi rdo dochodu dla miejscowej ludnoci.

Przedsiwzicie o wartoci brutto 461 250,00 PLN bdzie finansowane ze rodkw wasnych przedsibiorstwa oraz dotacji UE ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 225 000,00 PLN.

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pragniemy poinformowa Pastwa, e realizujemy projekt pt.: „Zakup nowoczesnych rodkw trwaych szans na rozwj dziaalnoci oraz wzrost zatrudnienia w przedsibiorstwie "OSTROVIA" M. TRWOGA I M. TRWOGA SPӣKA JAWNA” nr WND-RPPD.01.05.00-20-0083/16.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0083/16-00 zawartej dnia 10.06.2017 r.

Projekt zakada unowoczenienie i rozbudow parku maszynowego Wnioskodawcy. W ramach realizacji zakupione zostan nowoczesne specjalistyczne maszyny tj. pilarka tamowa, pilarka wielotarczowa, strugarka czterostronna, pozwalajce ograniczy powstajcy odpad produkcyjny oraz zuycie energii elektrycznej. Realizacja projektu wie si zatem z osigniciem korzyci pro ekologicznych w zakresie dbaoci o rodowisko

Realizacja projektu pozwoli wnioskodawcy na zaspokojenie zgaszanego przez klientw popytu na oferowane produkty. Spka dziki zwikszeniu mocy produkcyjnych, bdzie moga rozszerzy baz klientw oraz rynek zbytu, co skutkowa bdzie wzrostom przychodw. Wzrost zdolnoci produkcyjnych zakadu zapewni take korzyci spoeczne, gdy wiza si bdzie ze wzrostem zatrudnienia w przedsibiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstan 4 nowe penoetatowe miejsca pracy, ktre bd stanowi rdo dochodu dla miejscowej ludnoci.

Przedsiwzicie o wartoci brutto 463 258,84 PLN bdzie finansowane ze rodkw wasnych przedsibiorstwa oraz dotacji UE – ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 225 979,92 PLN.

Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

„OSTROVIA”, Ostrуw Pуіnocny 49, 16-113 Szudziaіowo
tel/FAX: 85 722 14 19, e- mail: biuro@ostrovia.com, placezabaw@ostrovia.com

place zabaw   |   realizacje   |   certyfikaty   |   arcitektura ogrodowa   |   zrуb to sam   |   o firmie   |   kontakt