Ostrów Północny 49
16-113 Szudziałowo
tel. +48(85) 722-14-19
tel. +48(85) 722-14-20
fax. +48(85) 676-09-29
e-mail: biuro@ostrovia.com
Zestawy do samodzielnego montażu
Uzyskane
wsparcie-dotacje z UE

Uczestniczymy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 ...


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków
budżetu państwa.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem pt.: „Zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii obróbki drewna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 4.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 869 538,38 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę 356 311,07 PLN (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 302 864,40 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 53 446,67 zł).

W ramach powyższego projektu, dzięki uzyskanemu wsparciu dokonaliśmy następujących inwestycji:
  wybudowaliśmy zespół automatycznych suszarni do drewna,
  zakupiliśmy automatyczną korowarkę do produkcji palików korowanych,
  zakupiliśmy nowoczesną obtaczarkę do produkcji pali toczonych,
  zakupiliśmy automatyczne centrum obróbcze służące do produkcji placów zabaw i mebli ogrodowych,
  zakupiliśmy nowoczesny wózek widłowy służący do wewnątrzzakładowego transportu wyrobów,
  przeszkoliliśmy pracownika na operatora wózka widłowego,
  rozbudowaliśmy stronę internetową firmy.

Bezpośrednie korzyści z realizacji, wygenerowane dzięki wsparciu to:
  płynna realizacja powyższej inwestycji,
  wdrożenie innowacji,
  wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – zestawów do samodzielnego montażu,
  stworzenie miejsc pracy,
  poniesienie kwalifikacji kadry,
  wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

 

Rozbudowa strony współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013