Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa OSTROVIA poprzez zakup linii sortującej drewno” nr WND-RPPD.01.05.00-20-0230/18.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0230/18-00 z dnia 29.11.2018

Projekt zakłada unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego Wnioskodawcy. W ramach realizacji zakupiona zostanie nowoczesna specjalistyczna linia sortująca drewno, umożliwiająca automatyzację procesu produkcji, a przez to ograniczenie zużycia surowców czy powstałego odpadu. Realizacja projektu wiąże się zatem z osiągnięciem korzyści pro ekologicznych w zakresie dbałości o środowisko

Realizacja projektu pozwoli wnioskodawcy na zaspokojenie zgłaszanego przez klientów popytu na oferowane produkty. Spółka dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, będzie mogła rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co skutkować będzie wzrostom przychodów. Wzrost zdolności produkcyjnych zakładu zapewni także korzyści społeczne, gdyż wiązał się będzie ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstaną 3 nowe pełnoetatowe miejsca pracy, które będą stanowić źródło dochodu dla miejscowej ludności.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 461 250,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 225 000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Zakup nowoczesnych ¶rodków trwałych szans± na rozwój działalno¶ci oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie "OSTROVIA" M. TRWOGA I M. TRWOGA SPÓŁKA JAWNA” nr WND-RPPD.01.05.00-20-0083/16.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0083/16-00 zawartej dnia 10.06.2017 r.

Projekt zakłada unowocze¶nienie i rozbudowę parku maszynowego Wnioskodawcy. W ramach realizacji zakupione zostan± nowoczesne specjalistyczne maszyny tj. pilarka ta¶mowa, pilarka wielotarczowa, strugarka czterostronna, pozwalaj±ce ograniczyć powstaj±cy odpad produkcyjny oraz zużycie energii elektrycznej. Realizacja projektu wi±że się zatem z osi±gnięciem korzy¶ci pro ekologicznych w zakresie dbało¶ci o ¶rodowisko

Realizacja projektu pozwoli wnioskodawcy na zaspokojenie zgłaszanego przez klientów popytu na oferowane produkty. Spółka dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, będzie mogła rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co skutkować będzie wzrostom przychodów. Wzrost zdolno¶ci produkcyjnych zakładu zapewni także korzy¶ci społeczne, gdyż wi±zał się będzie ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu powstan± 4 nowe pełnoetatowe miejsca pracy, które będ± stanowić Ľródło dochodu dla miejscowej ludno¶ci.

Przedsięwzięcie o warto¶ci brutto 463 258,84 PLN będzie finansowane ze ¶rodków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysoko¶ci 225 979,92 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

„OSTROVIA”, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo
tel/FAX: 85 722 14 19, e- mail: biuro@ostrovia.com, placezabaw@ostrovia.com

place zabaw   |   realizacje   |   certyfikaty   |   arcitektura ogrodowa   |   zrób to sam   |   o firmie   |   kontakt